About Quadra
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการ
บริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ
จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศ
ที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการบริหาร
About Quadra
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการ บริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP
ของบริษัทต่างประเทศ ที่ต้องใช้ทุนสูง
ในการใช้งานและการบริหาร
พัฒนาระบบ ERP

โดยคนไทย เพื่อคนไทย

ให้รองรับกับธุรกิจ

ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

ITAP สนับสนุน โครงการด้าน ERP
โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ
1) โครงการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (ERP Ready)
2) โครงการประยุกต์ใช้ระบบ ERP (Implement ERP)
คลิ๊กเพื่อดู