บริการ
เสริมความงาม
บริการเช่าพื้นที่
บริการเช่าคลังสินค้า
บริการจัดหางาน
บริการขนส่ง
โรงแรมและรีสอร์ท

1 เสริมความงาม

สามารถทำตารางนัดหมายลูกค้าได้
มีตารางติดตามผลหลังการขาย
เก็บประวัติลูกค้าที่มารับบริการ
บันทึกปฏิทินการทำงานของคุณหมอ
สามารถคำนวณค่าชำนาญการของแพทย์ตามรายบุคคลได้

2 บริการเช่าพื้นที่

สามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างสำหรับเช่าได้ทันที
สามารถติดตามแจ้งหนี้และออกใบกำกับภาษีได้
สามารถตรวจเช็คอายุสัญญาเช่าได้
สามารถสรุปงบกำไรขาดทุนได้

3 บริการเช่าคลังสินค้า

สามารถบริหารคลังสินค้าลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทราบยอดคงเหลือสินค้าของลูกค้าแต่ละรายการได้
สามารถทราบวันหมดอายุของสินค้าแต่ละรายการของแต่ละลูกค้าได้
สามารถเชื่อมโยงระบบคลังสินค้ากับระบบทางบัญชีได้ทันที

4 บริการจัดหางาน

สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและผู้สมัครงานได้
สามารถนำข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถติดตามแจ้งหนี้และออกใบกำกับภาษีได้
และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายได้

5 บริการขนส่ง

สามารถจัดเก็บพิกัดและแผนที่ของลูกค้าได้
สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริการขนส่งได้
สามารถจัดเก็บค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการขนส่งได้
สามารถเชื่อมโยง API กับ ระบบ GPS ติดตามรถขนส่งได้

6 โรงแรมและรีสอร์ท

มีระบบFrontend eHotel Add-ons สำหรับ โปรแกรมระบบการจัดการโรงแรมและการจองห้องพักบน Internet
สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้เข้าพัก, วันที่เข้าพัก, ห้องพักที่จอง, การชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบบัญชีเข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time
สามารถสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละห้องพักโดยเชื่อมโยงกับระบบบัญชีและการเงินของระบบ Q-ERP อย่างถูกต้อง