Application Support ระบบ ERP

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP และ Business Process

2.สามารถประสานกับทีมงานและลูกค้าได้ดี

3.สามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft SQL เบื้องต้น

4.Support งานวันเสาร์ได้ (ไม่ต้องเข้าออฟฟิส)