FAQs | ถามตอบ
Category
คำถามที่พบบ่อย
คำถามอื่นๆ
Q-ERP Package เปรียบเทียบกับระบบ Software อื่นๆ จากในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องเสียค่า Implement ราคาแพงมีความแตกต่างกันอย่างไร?

     ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERPPackage ที่ทางบริษัทเราพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายและยังมีความเสี่ยงเรื่องความล้มเหลวในการแก้ไขและปรับปรุงระบบ

     เพียงเลือก Package ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้งานได้ทันที แต่ละ Package จะมี Work Flow และเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปแต่ได้ผ่านการใช้งานจิงมาแล้ว

     ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP ถูกออกแบบมาตามรูปแบบและโครงสร้างตามระบบธุรกิจไทย ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยน    รูปแบบได้ให้เหมาะสมตามองค์กรโดยอ้างอิงจากระบบเดิม

หากเปรียบเทียบกับ Open Source ระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP มีความแตกต่างในแง่ของการใช้งานอย่างไร?

     Open Source ไม่ต้องเสียค่า license แต่ว่าต้องเสียเวลาในการปรับหรือการ implement ให้เข้ากับองค์กรของผู้ใช้ แต่หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเองการทำงานของ Open Source

     อาจจะปรับยากและไม่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ใช้ ซึ่งบางทีก็ทำให้ยาก ต่อการเริ่มระบบ อีกส่วนหนึ่งของ Open Source บางครั้งไม่มีผู้พัฒนา Open Source อย่างต่อเนื่อง

 

     ซึ่งทำให้ องค์กรที่ใช้ ซอฟแวร์ ERP Open Source ขาดการพัฒนาตามไปด้วย 

ระยะเวลาในการเตรียมระบบ? ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องเตรียม? ในการเริ่มต้นใช้งาน

     หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ทางบริษัทจะเทรนให้และสามารถใช้งานได้ทันที โดยผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าผ่านหน้าจอโปรแกรม Q-ERP

   แต่ถ้าต้องการให้บริษัทช่วยนำเข้าข้อมูล จะมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

   และทางบริษัทจะส่งตาราง Excel การจัดเตรียมข้อมูลไปให้ลูกค้าเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

 

นำข้อมูลพื้นฐานสู่ฐานข้อมูลตามความเหมาะสมของระบบ

ระบบบัญชี

1.ข้อมูลบริษัท/รอบบัญชี/ที่อยู่/อื่นๆ

2.กำหนดผังบัญชีของบริษัท

3.ข้อมูลธนาคารที่บริษัทฯ ใช้อยู่

4.ข้อมูลรหัสค่าบริการและค่าใช้จ่าย

5.ข้อมูลกำหนดชำระหนี้

6.ข้อมูลรหัสสินทรัพย์

7.ข้อมูลพนักงาน

8.ข้อมูลบุคคลทั่วไป 

 

ระบบซื้อ

1.ข้อมูลผู้ขาย 

 

ระบบขาย

1.ข้อมูลลูกค้า

2.ข้อมูลพนักงานขาย

3.ข้อมูลบริษัทขนส่ง 

 

ระบบสินค้าคงคลัง

1.ข้อมูลสินค้า และ หน่วย

2.ข้อมูลคลังสินค้า 

 

ระบบผลิต

1.ข้อมูลผังส่วนประกอบสินค้า (Bill of Materials)

                 

นำเข้าข้อมูลยอดยกมาบัญชีต่างๆ ระบบบัญชี

1.ยอดยกมาบัญชีแยกประเภท

2.เช็ครับในมือรายตัวยกมา

3.เช็คจ่ายล่วงหน้ารายตัวยกมา

4.เจ้าหนี้และค้างจ่ายรายตัวยกมา

5.ลูกหนี้และค้างรับรายตัวยกมา

6.สินค้าคงคลังรายตัวยกมา

7.สินทรัพย์และค่าเสื่อมรายตัวยกมา 

 

นำเข้ารูปแบบฟอร์ม

ระบบซื้อ

1.ใบสั่งซื้อ 

 

ระบบขาย

1.ใบเสนอขาย (Quotation)

2.ใบสั่งขาย (Sales Order)

3.ใบกำกับภาษีขายเชื่อ

4.ใบกำกับภาษีขายสด

5.ใบกำกับขายต่างประเทศ

6.ใบส่งสินค้าชั่วคราว

7.ใบแจ้งหนี้ขาย 

 

ระบบสินค้าคงคลัง

1.ใบเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ 

 

ระบบบัญชี

1.ใบสำคัญรับ/จ่าย

2.ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ซื้อ

3.ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ขาย

4.ใบวางบิล

5.ใบเสร็จรับเงิน 

 

ระบบ Q-ERP มี Package สำหรับทดลองใช้งานหรือไม่?

     เนื่องจากซอฟต์แวร์ ERP ที่ดาวน์โหลดจากทางเว็บไซด์ต่างๆจะไม่สามารถใช้งานได้ครบถ้วน จะใช้ได้เฉพาะบางฟังคัชั่นการใช้งานได้ ทางเราจึงไม่มีนโยบายในการให้ลูกค้านำตัวซอฟต์แวร์ไปติดตั้ง แต่เรามีนโยบายมุ่งเน้นการสาธิตให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เพื่อให้เกิด     ความเข้าใจในการใช้งานจริง โดยทางทีมงานผู้ติดตั้งจะนัดหมายกับลูกค้าเพื่อสาธิตการใช้งานจริง และสามารถให้ผู้ใช้ทดลองกับระบบทดลองได้ 

โปรแกรม Q-ERP มีความแตกต่างกับโปรแกรมบัญชีทั่วไปอย่างไรคะ?

     เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ Q-ERP มีการเชื่อมโยงของข้อมูลทุกระบบในการจัดการธุรกิจ จึงครอบคลุมระบบบัญชีด้วย แต่มีข้อได้เปรียบ คือ เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายงานที่มีการเชื่อมโยงกันจากหลายๆระบบ จะสามารถตรวจสอบดูแลได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อ การบริหารทรัพยากรต่างๆในองค์กรมากขึ้น และอีกด้านนึง ระบบซอฟต์แวร์ ERP มีความหมายตรงตัวคือ การจัดการบริหารทรัพยากรภายในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีให้ครอบคลุมครบทุกด้าน เพื่อการจัดการองค์กร ซึ่งอาจจะแตกต่างกับระบบบัญชีทั่วไป ที่อาจจะไม่ครบทุกส่วนของระบบ ERP อาจจะมีระบบบัญชีแยกกัน เช่น ระบบบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อม ทำให้ผู้ใช้ต้องซื้อหลายๆโปรแกรมมาเพื่อให้ครบถ้วน ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม Q-ERP จึงมีความครอบคลุมมากกว่า 

หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทของคุณสามารถช่วยอย่างไรได้บ้าง

     ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือ ทางบริษัทเราสามารถให้การช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ หรือ การเชื่อมต่อระยะไกลเพื่อแก้ไข ปัญหาทันที แต่ถ้าปัญหามีความสลับซับซ้อนมาก อาจจะมีการนัดเวลาเข้าไปแก้ไข (On – site support)