สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ เลือกใช้ระบบบน Server หรือ On Cloud
Express Version Enterprise Version
 Q-ERP Trading
Q-ERP/xT
Q-ERP/eT
Manufacturing
Q-ERP/xM
Q-ERP/eM
 Frontend Add-ons
    (Sync with Q-ERP)
eCommerce
-
Q-ECommerce
eHotel
Q-Hotel
ePOS
Q-POS
eAttendance
Q-Attendance
Human Resource Management
Q-HRM
Q-IIOT
Q-IIOT
Q-WMS
Q-WMS

1) Q-ERP Trading: ระบบโปรแกรมบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป/การบริการ และการกระจายสินค้า ประกอบด้วยระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีและการเงิน

 • ระบบ Q-ERP Trading = Integration ของระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชีและการเงิน ทำให้ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลละเอียดและถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ Pivot Table เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดซื้อ, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย, ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ

a) Express version (Q-ERP/xT) : เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 Users พร้อมกัน เริ่มต้นระบบได้ง่าย ราคาประหยัดและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน

b) Enterprise version (Q-ERP/eT): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน 35 Users++ หรือมากกว่า พร้อมฟังก์ชั่นใช้งานเต็มรูปแบบเช่น ฟังก์ชั่นการอนุมัติเอกสารแต่ละขั้นตอน, รายงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและการกำหนด ค่า Configuration ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถทางระบบให้ตรงความต้องการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2) Q-ERP Manufacturing: ระบบโปรแกรมบริหารจัดการและวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต และการกระจายสินค้า รองรับธุรกิจ โรงงานผลิตทุกชนิด ประกอบด้วย ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต

 • ระบบ Q-ERP Manufacturing = Integration ของระบบ Q-ERP Trading + ระบบ Manufacturing ทำให้ใช้งานง่าย ได้ข้อมูลละเอียดและถูกต้อง
 • ต่อยอดระบบผลิตเชื่อมโยงไปยังข้อมูลระบบต่างๆ ทั้งเรื่องการคำนวณวัตถุดิบตามสูตรการผลิต และ ระบบคำนวณต้นทุนผลิตตามสูตรการผลิต
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ต้องวางแผนทั้งการผลิต, สต็อกสินค้าและเรื่องการเงิน ด้วยระบบการวิเคราะห์ผลแบบ Pivot Table เช่น ระบบวิเคราะห์ยอดผลิต, ระบบวิเคราะห์ยอดขาย,ระบบวิเคราะห์คลังสินค้า,ระบบวิเคราะห์ยอดรับจ่ายเงินสด/ธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญทางธุรกิจ

a) Express version (Q-ERP/xM): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 Users พร้อมกัน เริ่มต้นระบบได้ง่าย ราคาประหยัดและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน

b) Enterprise version (Q-ERP/eM): เหมาะสำหรับผู้ใช้งานพร้อมกัน 35 Users++ หรือมากกว่า พร้อมฟังก์ชั่นใช้งานเต็มรูปแบบ

 • รองรับธุรกิจการผลิตด้วย ERP เต็มรูปแบบ (ระบบจัดซื้อ, ระบบขาย, ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน และระบบผลิต)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต็อกสินค้าแบบเข้มงวด โดยระบบการจอง Lot เพื่อขาย, ระบบ Lot คงเหลือทั้งแบบ FIFO, FEFO และแบบเลือก Lot เอง
 • ระบบคำนวณต้นทุนผลิตด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายจริง


Modules | รายละเอียดของแต่ละระบบ

1. ระบบจัดซื้อ| Purchase

ผู้ขาย | Supplier
ใบขอซื้อ | Purchase Requisition
ใบสั่งซื้อ | Purchase Order
ใบกำกับซื้อ | Purchase Invoice
ปฏิทินแสดงกำหนดส่งมอบใบสั่งซื้อ | Purchase Order Delivery Calendar

2. ระบบขาย | Sales

ลูกค้า | Customer
พนักงานขาย | Salesman
บริษัทขนส่ง | Transport Company
ใบเสนอราคา | Quotation
ใบสั่งขาย | Sales Order
ใบกำกับขาย | Sales Invoice
ปฏิทินแสดงกำหนดส่งมอบใบสั่งขาย | Sales Order Delivery

3. ระบบสินค้าคงคลัง | Inventory

สินค้า - หน่วย | Item Master - Units
คลังสินค้า | Warehouse
ใบเบิก | Pick List
ใบเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างสาขา | Issue Authorization Branch Office
ใบเคลื่อนย้ายสินค้าคืนรับคืนจากผู้ขาย/ลูกค้า | Issue Authorization Distribution
ใบเคลื่อนย้ายสินค้าชั่วคราว/ใช้ภายในอื่นๆ | Issue Authorization Temporary
ใบเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างที่เก็บโอน/ย้าย| Issue Authorization Transfer Warehouse
รับ/จ่าย สินค้าคงคลัง | Goods Receipt and Dispatch Note

4. ระบบผลิต | Manufacturing

เอกสารการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม | Engineering Change Note
ผังส่วนประกอบสินค้า | Bill of Material
ใบสั่งผลิต | Work Order
คำนวณต้นทุนผลิต | Costing
ระบบวางแผนการผลิตหลัก | MPS
ระบบวางแผนความต้องการปริมาณการใช้วัตถุดิบ | MRP
ระบบจัดการตารางเวลาผลิตในสายการผลิต | Production Scheduling

5. ระบบบัญชีและการเงิน | Accounting and Financial

ผังบัญชี | Chart of Account
ข้อมูลธนาคาร | Bank
รหัสค่าบริการและค่าใช้จ่าย | Billing Code
กำหนดชำระหนี้ | Credit Term
สินทรัพย์ | Fix Assets
เงินสด/ธนาคาร | Cash/Bank
รายวันทั่วไป | Journal Entry
ใบลดหนี้-ใบเพิ่มหนี้ ซื้อ | Purchase Credit/Debit Note
ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ขาย | Sales Credit/Debit Note
สินค้าคงคลัง | Inventory
เจ้าหนี้และค้างจ่าย | Payable
ลูกหนี้และค้างรับ| Receivable
สินทรัพย์และค่าเสื่อม | Fix Assets and Depreciation
งบดุล | Balance Sheet
งบกำไรขาดทุน | Income Statement
งบต้นทุนขาย | Cost of Sales Statement
งบต้นทุนผลิต | Production cost Statement
งบกระแสเงินสด | Cash flow Statement

6. ระบบบริหารบุคลากร | Human Resources

พนักงาน | Employee
บุคคลทั่วไป | General Names
แผนกบริษัท | Department

7. รายงานและยกยอด | Reports & Posting

รายงานข้อมูลและเอกสาร | Master and Transaction Report
รายงานบัญชีและยกยอด | Account Report and Posting

8. วิเคราะห์ข้อมูล | Data Analysis

ยอดใบขอซื้อ | Purchase Requisition
ยอดใบสั่งซื้อ | Purchase Order
ยอดซื้อ | Purchase
พนักงานขาย | Salesman
ยอดใบเสนอราคา | Quotation
ยอดใบสั่งขาย | Sales Order
ยอดขาย | Sales
ยอดใบสั่งผลิต | Work Order
ยอดใบเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการผลิต | Issue Authorization Manufacturing
ใบเคลื่อนย้ายสินค้าคืนรับคืนจากผู้ขาย/ลูกค้า | Issue Authorization Distribution
ยอดใบเคลื่อนย้ายสินค้าชั่วคราว/ใช้ภายในอื่นๆ | Issue Authorization Temporary
ยอดสินค้าคงคลัง | Inventory
ยอดรับ/จ่ายเงินสดและธนาคาร | Cash Bank
ลูกหนี้และค้างรับ | Account Receivable Aging
เจ้าหนี้และค้างจ่าย | Account Payable Aging
ยอดบัญชีแยกประเภท | General Ledger
ข้อมูลและรายงานระบบซื้อ | Purchase Report
ข้อมูลและรายงานระบบขาย | Sales Report
ข้อมูลและรายงานระบบคลังสินค้า | Inventory Report
ข้อมูลและรายงานระบบบัญชี | Accounting Report

9. ข้อมูลระบบส่วนกลาง | System-wide Information

บริษัท | Company
ข้อมูลภูมิประเทศ | Geography
ธนาคารและสาขาทั่วไป | General Bank And Branch Name
สกุลเงิน - Currency
อัตราแลกเปลี่ยน | Currency Exchange Rate
การกำหนดข้อมูลผู้ใช้ | Security

System Environment:

 • Windows(XP/vista/7/8/8.1/10) with Windows Server
 • Microsoft SQL Server
  - Express Edition (Free Download with 10 GB of Maximum Database Size and 1 GB of Maximum User Memory )
  - Enterprise or Standard License Edition
 • On Cloud Services

Software Design:

 • ภาษา C#
 • Microsoft Visual Studio
 • .NET Framework


3) Frontend Add-ons: ระบบโปรแกรม Frontend Add-ons เป็นระบบที่ใช้หลักการประสาน (Syncronize) ข้อมูลระหว่างระบบ Q-ERP และ ระบบ Frontend Add-ons โดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ลดการซ้ำซ้อน รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

a) eCommerce (Q-ERP/eC): ระบบการจัดการขายสินค้าบน Internet เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าทั้ง รูปภาพ ยอดสต็อค ราคาขาย คำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการลงบัญชีเข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจขายสินค้าทาง Internet เป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้อง

b) eHotel (Q-ERP/eH): ระบบการจัดการโรงแรมและการจองห้องพักบน Internet เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงระบบการจองห้องพักผ่านระบบ internet สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเช่น ผู้เข้าพัก, วันที่เข้าพัก, ห้องพักที่จอง, การชำระเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และระบบัญชีเข้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมเป็นไปได้อย่างง่ายและถูกต้อง

c) ePOS (Q-ERP/eP): ระบบการจัดการขายหน้าร้าน โปรแกรม POSบน Internet เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการสต๊อกสินค้า คุมสต๊อกสินค้า ขายสินค้าตามหมวดหมู่ประเภทสินค้า การจัดการโปรโมชั่นตามช่วงวันเวลาตามเทศกาล และสามารถเก็บประวัติการขายสินค้า ใช้งานได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท

d) eAttendance (Q-ERP/eA): ระบบการจัดการบันทึกเวลาเข้าออกงานและลางานบน Internet เป็นระบบที่สามารถบันทึกเวลาเข้าออกงาน และสามารถ Sync ข้อมูลกับระบบ Q-ERP แบบ real time สามารถให้พนักงานลาหยุดงาน ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ด้วยตนเองแบบ Self Service ได้ สามารถคำนวณค่า Overtime ค่าปรับมาสาย กลับก่อนเวลาได้ และสามารถให้พนักงานในบริษัท ดูประวัตการเข้างาน และการลาหยุด ผ่าน Web Applicationได้