ระบบ Q-ERP Human Resource Mangement (Q-ERP/HRM)
Q-ERP Package
eCommerce
eHotel
ePOS
eAttendance
Q-HRM
Q-IIOT
Q-WMS
ระบบ Q-ERP Human Resource Mangement (Q-ERP/HRM)

รหัสสินค้า : Q-HRM

ระบบโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย

        1.ระบบจ่ายเงินเดือน (Payroll) โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบบัญชีและการเงินแบบ real time

        2.ระบบลงเวลางาน ด้วยการแสกนใบหน้าอัจฉริยะและแสกนลายนิ้วมือ (Time Attendance)  โดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ Payroll แบบ real time

        3.ระบบลางาน (Leave Management)

        4.ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Management)

        5.ระบบแจ้งเตือนพนักงาน (Employee Notification System)