Q-WMS
Q-ERP Package
eCommerce
eHotel
ePOS
eAttendance
Q-HRM
Q-IIOT
Q-WMS
Q-WMS

รหัสสินค้า : Q-WMS

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัฉริยะ รองรับทั้ง Hand Held Mobile และ ระบบ AMR (Autonomous Mobile Robot) เชื่อมโยงข้อมูลคลังสินค้ากับระบบ Q-ERP แบบ real time

  1. สามารถรับ จ่าย เบิก จัดเก็บสินค้าจากคลังสินค้า และ พื้นที่เก็บสินค้า
  2. รองรับรูปแบบการจัดเก้บสินค้าหลายคลังสินค้า หลายที่เก็บ โซนที่ ล็อคที่ ชั้นที่
  3. รองรับการตรวจนับสินค้า
  4. รองรับการย้ายสินค้า
  5. รองรับการเชื่อมโยงเอกสาร ใบเบิก ใบโอนย้าย ใบเคลม ใบยืม ใบบันทึกการผลิต ใบปรับปรุงสินค้า
  6. รองรับ Lot No. Serail No. วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ
  7. ดูรายงานมูลค่าสินค้าไม่เคลื่อนไหว, ดูรายงานสินค้าเคลื่อนไหวสูงสุด, ดูรายงานความต้องการใช้, ดูรายงานปริมาณที่ต้องสังซื้อหรือสั่งผลิตเพิ่ม